Danh sách ban thường trực cấp huyện
09:56 14/03/2017

Đơn vị

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

Nam

Nữ

Huyện Châu Thành A

1. Trần Phi Hùng

1959

 

Chủ tịch

2. Đặng Văn Liệt

1957

 

Phó Chủ tịch

3. Trần Việt Mỹ

1959

 

Phó Chủ tịch

4. Phạm văn Lực

1977

 

Phó Chủ tịch

5. Đỗ Thành Lâm

1958

 

Ủy viên thường trực

6. Nguyễn Kim Phong

1980

 

Ủy viên thường trực