Danh sách ban thường trực cấp huyện
09:57 14/03/2017

Đơn vị

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

Nam

Nữ

Huyện Châu Thành

1. Trần Quang Hành

1959

 

Chủ tịch

2. Nguyễn Hoàng Sơn

1960

 

Phó Chủ tịch

3. Nguyễn Văn Bỉnh

1967

 

Phó Chủ tịch

4. Đặng Văn Tuấn

1975

 

Phó Chủ tịch

5. Lê Kim Ngân

 

1983

Ủy viên thường trực

6. Nguyễn Bích Thùy

 

1989

Kế toán