Danh sách ban thường trực cấp huyện
09:56 14/03/2017

Đơn vị

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

Nam

Nữ

Huyện Long Mỹ

1. Lê Minh Thật

1960

 

Chủ tịch

2. Trần Văn Hưởng

1961

 

Phó Chủ tịch

3. Danh Lươl

1985

 

Ủy viên thường trực

4. Huỳnh Văn Út

1967

 

Chuyên viên

5. Lê Kim Son

 

1990

Hợp đồng