Danh sách ban thường trực cấp huyện
09:57 14/03/2017

Đơn vị

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

Nam

Nữ

Huyện Phụng Hiệp

1. Nguyễn Hồng Đức

1968

 

Chủ tịch

2. Lê Thanh Bình

 

 

Phó Chủ tịch

3. Nguyễn Thị Tuyết Vân

 

1970

Phó Chủ tịch

4. Nguyễn Minh Hoàng

1968

 

Ủy viên thường trực

5. Lê Văn Tư

1967

 

Ủy viên thường trực

6. Trần Quốc Nam

1985

 

Cán bộ