Danh sách ban thường trực cấp huyện
15:55 13/03/2017

Đơn vị

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

Nam

Nữ

TP Vị Thanh

1. Ngô Văn Tâm

1957

 

Chủ tịch

2. La Thanh Long

1969

 

Phó Chủ tịch

3. Phan Hoàng Liệt

1965

 

Phó Chủ tịch

4. Danh Thừa

1982

 

Ủy viên thường trực

5. Phạm Thị Phúc Ghi

 

1986

Ủy viên thường trực

6. Nguyễn Trí Thông

1986

 

Văn phòng

7. Nguyễn Ngọc Hân

 

1982

Kế toán