Danh sách ban thường trực cấp huyện
09:56 14/03/2017

Đơn vị

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

Nam

Nữ

Thị xã Long Mỹ

1. Nguyễn Hoành Sên

1963

 

Chủ tịch

2. Trần Văn Tiếp

1959

 

Phó Chủ tịch

3. Lữ Kim Thao

 

1978

Phó Chủ tịch

4. Võ Thị Mỹ Ang

 

1984

Ủy viên thường trực