DANH SÁCH BAN THƯỜNG TRỰC UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH HẬU GIANG NHIỆM KỲ 2019 – 2024
14:44 29/08/2019

DANH SÁCH BAN THƯỜNG TRỰC

UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH HẬU GIANG

NHIỆM KỲ 2019 – 2024

Stt

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị

1

Bà Thái Thu Xương

Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh

2

Ông Huỳnh Văn Hùng

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh

3

Ông Lê Minh Đang

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh

4

Ông  Lê Văn Sơn

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh

5

Ông Hồ Hoàng Nguyên

Ủy viên Thường trực, Chánh Văn phòng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh

6

Ông Đặng Văn Giai

Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Dân chủ - Pháp luật Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh

7

Ông Phạm Anh Tuấn

Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Phong trào Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh

8

Ông Lữ Văn Huấn

Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Tổ chức – Tuyên giáo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh

9

Ông Nguyễn Minh Phụng

Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Dân tộc - Tôn giáo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh