Danh sách các lãnh đạo cơ quan
08:10 16/03/2017

DANH SÁCH CÁC LÃNH ĐẠO CƠ QUAN

 

Stt

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị

1

Bà Thái Thu Xương

Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh

2

Ông Huỳnh Văn Hùng

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh

3

Ông Lê Minh Đang

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh

4

Ông  Lê Văn Sơn

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh