16:11 28/10/2016
Chương Trình Phối Hợp Giữa Ban Thường Trực Uỷ Ban Trung Ương Mttqvn, Bộ Tài Nguyên Và Môi Trường Với Các Tôn Giáo Về Bảo Vệ Môi Trường, Ứng Phó Với Biến Đổi Khí Hậu (Giai Đoạn 2015 – 2020)
16:07 28/10/2016

TÀI LIỆU HỎI- ĐÁP
VỀ MẶT TRẬN VÀ CÔNG TÁC DÂN TỘC
-------------------------------------------


Câu 1: Tính chất, vị trí, vai trò và chức năng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được hiến định trong Hiến phá…