V/v Đăng ký xây dựng và nhân rộng mô hình năm 2017

Kính gửi: Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố.

 

Thực hiện Chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2017 của Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hậu Giang;

Căn cứ Kế hoạch số 95/KH-MTTQ-BTT ngày 15 tháng 2 năm 2017 của Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh về công tác thi đua khen thưởng năm 2017.

Nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ công tác Mặt trận, góp phần đưa nội dung phong trào thi đua trong công tác mặt trận vào đời sống nhân dân một cách thiết thực, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hậu đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị, thành phố nghiên cứu, hướng dẫn MTTQ các xã, phường, thị trấn trên địa bàn xây dựng những mô hình, cách làm mới và nhân rộng, nâng chất các mô hình đã và đang đạt hiệu quả trong thời gian qua. Khi tiến hành xây dựng mô hình mới hoặc nhân rộng các mô hình hiệu quả, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị, thành phố trong tỉnh lưu ý một số nội dung sau:

  1. Số lượng mô hình: đăng ký cụ thể mô hình hoặc cách làm mới và các mô hình nhân rộng. Hồ sơ đăng ký (gồm văn bản đăng ký kèm danh sách, số lượng mô hình) gửi về Ban phong trào Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chậm nhất vào ngày 20/3/2017.
  2. Cuối tháng 8/2017 tổ chức sơ kết mô hình tại cấp huyện. Chậm nhất ngày 20/11/2017 báo cáo kết quả thực hiện mô hình (có báo cáo, hình ảnh minh họa và xác nhận của cấp ủy nơi triển khai mô hình) gửi về Ban phong trào Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.
  3. Công tác kiểm tra, công nhận mô hình: Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh sẽ thành lập đoàn kiểm tra các mô hình (định kỳ hoặc đột xuất) trước khi xét công nhận. Sẽ không công nhận những mô hình, cách làm thiếu thủ tục đăng ký và các qui định liên quan.

4.Mô hình, cách làm mới vừa đảm bảo gắn với các nhiệm vụ trọng tâm của công tác Mặt trận, vừa phù hợp tình hình Kinh tế - Xã hội địa phương. Quan tâm những mô hình, cách làm gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Chú trọng phát huy vai trò các tầng lớp nhân dân, các dân tộc, tôn giáo trên địa bàn...

Trên đây là một số nội dung cơ bản lưu ý việc đăng ký, báo cáo, công nhận các mô hình, cách làm mới và cách làm được nhân rộng năm 2017. Đề nghị Ban Thường trực Uỷ Ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt tinh thần Công văn này.

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh;

- Lưu VT- Ban Phong trào.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Tuyết Loan